Stöd vid läsning

Vi utgår ofta från den reciproka läsundervisningsmodellen som innebär att arbeta med huvudstrategierna: föregripa-ställa frågor-reda ut och sammanfatta. Vi använder ytterligare en strategi, hitta samband, som vi kallar för koppla. Våra lässtrategier har vi dels som affischer i vissa  klassrum och som bokmärke på gymnasiebiblioteket. Lässtrategierna fungerar både till skönlitteratur och facklitteratur. Det är dock viktigt att lässtrategierna inte blir viktigare än texten och inte blir som ett hinder för att nå läsupplevelsen. Därför behöver inte alla användas vid varje tillfälle utan du kan fokusera på en eller ett par. Du behöver inte heller arbeta med dem i en viss ordning. Men om eleverna är läsovana kan det vara bra att inledningsvis använda alla fem som en stöttning som du sedan successivt minskar.

Stöd före läsning

Det är viktigt att aktivera elevernas förförståelse både vad gäller texttyp och innehåll. Lässtrategien Föregripa handlar om att försöka förutse vad texten handlar om genom att titta på titel, bilder och baksidetext. Kort loggskrivande är ett lämpligt sätt för att få syn på elevernas förkunskaper kring kommande bokinnehåll. Ett annat lämpligt sätt att förbereda eleverna kan vara att lyssna på delar av en författares sommarprat/intervju eller avsnitt ur ljudbok.

Stöd under läsning

När läsningen är påbörjad kan den andra lässtrategin Ställa frågor underlätta. Använd frågeorden Vem? Vad? Varför? När? Var? Hur?

Den tredje lässtrategin Reda ut kan också behövas aktiveras där eleverna får stöd att upptäcka ord och begrepp som de inte förstår. Hur gör de för att förstå? Slår upp ord, försöker förstå med hjälp av sammanhanget, frågar läraren eller kompisar. Stannar upp, läser om, läser sakta, ser helheten, reder ut detaljer. Den fjärde lässtrategin Koppla innebär att du hjälper eleverna att koppla till egna erfarenheter och kunskaper. Här kan venndiagram (under Metodtips) med fördel användas vid jämförelse. När du arbetar med Koppla är det även bra att prata om vilka bilder som eleverna skapar under läsningen. Att modellera som lärare kan vara ett stort stöd för läsovana. Eleverna ska även stöttas vid att dra egna slutsatser. EPAmodellen kan med fördel rekommenderas.

Stöd efter läsning

Den femte lässtrategin är Sammanfatta. Gör gemensam tankekarta (fungerar även utmärkt att använda under läsning) eller enskilda loggfrågor  för att fånga upp det som är viktigast/intressantast i texten. De kan fungera som stöd vid efterföljande boksamtal och avslutande skrivuppgifter.

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail